INLOGGEN
Meeting-Table-Share-board.Banner.jpg

Online samenwerken met Share-board.

Ontmoeten, delen, bewaren en inspireren.

Voorwaarden & Disclaimers


Share-board conformeert zich aan de voorwaarden zoals gesteld in "ICT~Office voorwaarden Module 4 Application service provision, software as a service en computerservice." een document van de branche-organisatie NederlandICT (voorheen ICT~Office). Deze voorwaarden zijn hier te downloaden: Algemene Voorwaarden. Daar waar deze Algemene Voorwaarden conflicteren met de Voorwaarden, Verwerkersovereenkomst en Privacy-statement geldt de inhoud van de laatste drie pagina's.Copyrights van de Team-Content

De Team-Content (Notities, Nieuws, Initiatieven, Discussies etc.) die wordt opgevoerd in een Share-board is het intellectueel eigendom van de organisatie waar de Gebruikers in dienst zijn, door ingehuurd zijn of die de Gebruikers anderszins vertegenwoordigen. Share-board verstrekt of verkoopt nimmer Content aan derden. Lees verder bij privacy. Er wordt bijzondere aandacht gegeven aan de beveiliging.Disclaimer bij Team-Content

Share-board is niet verantwoordelijk voor Team-Content die door Gebruikers wordt gedeeld of gedownload. Share-board aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en Share-board is niet aansprakelijk voor de schade of kosten die een Gebruiker oploopt of veroorzaakt door gebruik te maken van Share-board. Share-board heeft faciliteiten die het downloaden belemmeren.Beschikbaarstellen (downloaden) van de Team-Content

Share-board stelt Klanten in de gelegenheid om hun Team-Content te downloaden in geval van beeïndiging van de overeenkomst, of indien de Klant de content van rechtswege nodig heeft en wanneer alle betalingen zijn voldaan. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van de gedownloade Team-Content.Vermijdt ontoelaatbare content

1. Share-board is een closed user group voor het onderling delen van content. Share-board verschaft zich geen inhoudelijke toegang tot de content - anders dan technisch nodig voor het beheer en onderhoud van de applicatie en de database. Gebruikers worden geacht geen content toe te voegen die in strijd is met de wet of respectloos is naar anderen. Elke Beheerder kan content van Teamleden binnen een Share-board-team aanpassen of verwijderen. Share-board roept Gebruikers op elkaar onderling te corrigeren op eventueel ontoelaatbare, niet-respectvolle of onwettige content.


2. De Team-Content is gepseudonimiseerd (versleuteld) en kan - uitsluitend - op bevel van een rechter worden ontsleuteld door Share-board en overdragen aan de door de rechter aangegeven overheidsinstantie.Disclaimer bij beveiliging

Share-board spant zich om voldoende beveiligingsmaatregelen te nemen. Onze beveiligingsmaatregelen gaan zelfs verder dan die onze directe concurrenten. Share-board garandeert echter niet dat de content 100% veilig is; dat kan namelijk niemand garanderen en uw content op uw bedrijfs- of privé-computer is dat ook niet. Share-board informeert je desgevraagd over de beveiligingsmaatregelen die zijn genomen. Share-board aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Lees verder bij privacy.Privacy en AVG

1. Er zijn maatregelen genomen ter bescherming van de persoonsgegevens die voldoen aan de AVG. Lees verder bij privacy-statement. Het privacy-statement is een onderdeel van deze Voorwaarden.


2. Share-board heeft een Verwerkersovereenkomst in het kader van de AVG, die bedoeld is voor en van toepassing is op Gebruikers die (Bijzondere) Peroonsgegevens verwerken met Share-board. Gebruikers dienen zelf vast te stellen of zij (Bijzondere) Peroonsgegevens verwerken met Share-board en wat hun rechten en plichten zijn uit de AVG. De Verwerkersovereenkomst is gebaseerd op de AVG en het gebruik van Share-board als Verwerker en geldt - standaard - voor alle Gebruikers van Share-board. De Verwerkersovereenkomst is een onderdeel van deze Voorwaarden.Copyrights van Share-board

Voor deze website en het 'format' van Share-board zijn copyrights van toepassing. Lees verder bij copyrights.Disclaimer bij de informatie op deze website

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site. We sluiten niet uit dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Share-board is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site en er kunnen ook overigens aan de site geen rechten worden ontleend. Share-board aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Share-board jegens Gebruiker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door Share-board in de nakoming van zijn verplichtingen is per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de licentie-inkomsten voor Share-board afkomstig van de betrokken Gebruiker opgeteld van de laatste 12 maanden.Share-board BV

Share-board.nl

1 april 2018


Ervaar Share-board zelf
Ervaar het zelf

Ervaar het zelf

Naam *
E-mailadres *
Verzenden